กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

     แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

     แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

     แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

     แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547
ะเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
พ.ร.บ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559
ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544