ข้าราชการครูและบุคลากร

นายชัยสิทธิ์   พรหมรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจิก

นางจาระวัล ชริทร์

นางจาระวัล ชริทร์

รับผิดชอบอนุบาล 2-3
นายชวลิต ระบือสันเทียะ

นายชวลิต ระบือสันเทียะ

รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายการ โกษาจันทร์

นายการ โกษาจันทร์

รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสุภนิดา นาราศรี

นางสุภนิดา นาราศรี

รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวศิวพร พลพันธ์

นางสาวศิวพร พลพันธ์

รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์

นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์

รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายกัมพล กังขอนนอก

นายกัมพล กังขอนนอก

รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวลลิตา นนทะโคตร

นางสาวลลิตา นนทะโคตร

รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางกรณ์พัสวี หม่องคำมี

นางกรณ์พัสวี หม่องคำมี

รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางนงนาถ ไพบูลย์วงศ์

นางนงนาถ ไพบูลย์วงศ์

รับผิดชอบชั้นอนุบาล 2-3
นางสาวชนิตา ถาวัลย์

นางสาวชนิตา ถาวัลย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายพรศักดิ์ ภูสถาน

นายพรศักดิ์ ภูสถาน

รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายวัลชัย พรมมาวัน

นายวัลชัย พรมมาวัน

นักการภารโรง