ข้าราชการครูและบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร

นายชัยสิทธิ์   พรหมรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจิก

 

นายพรศักดิ์   ชรินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางจาระวัล   ชรินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชวลิต  ระบือสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายการ   โกษาจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสุภนิดา  นาราศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวศิวพร   พลพันธ์
ตำแหน่ง ครู

 

นายนวศักดิ์   สิงห์สถิตย์
พนักงานราชการ

 

นางวิไลลักษณ์   สิมมาสุด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางกรณ์พัสวี  หม่องคำมี
ครูจ้างสอน


นางสาวชนิตา  ถาวัลย์
ธุรการโรงเรียน


นายวัลชัย   พรมมาวัน
นักการภารโรง