ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
O1:โครงสร้าง
O2:ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A
O9 : Social Network