ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงงานอาชีพ การทำขนมชั้น
ภาพกิจกรรม การออกหน่วยตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจฟัน ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก
ภาพกิจกรรม ประชุมกรรมการรับรองผลพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนบ้านร่องจิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว