ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงงานอาชีพ การทำขนมชั้น
ภาพกิจกรรม การออกหน่วยตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจฟัน ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก
ภาพกิจกรรม ประชุมกรรมการรับรองผลพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนบ้านร่องจิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
ภาพกิจกรรมค่ายรวมน้ำใจสู่อีสาน ครั้งที่ 34
ภาพกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์
Happy New Year 2023

แข่งวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565