สถานที่ตั้งของโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่องจิก
หมู่ 2 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3