ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)                                                                          

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 100 คน

ระดับชั้นเรียนจำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน

เฉลี่ยต่อ

ห้อง

ชายหญิงรวม
อ.21579 
อ.31257 
รวม27916 
ป.๑17512 
ป.๒1325 
ป.๓1336 
ป.๔1235 
ป.๕1549 
ป.๖1549 
รวม6252146 
ม.๑18210 
ม.๒18715 
ม.๓17613 
รวม3231538 
รวมทั้งหมด115445100