การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านร่องจิก เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566