คุณธรรม 3 ดาว

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านร่องจิก รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3