ปาริสต้า

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านร่องจิก เข้าร่วมโครงการปาริสต้าและเบอเกอรี่ ของเทศบาลตำบลร่องจิก