คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การรับนักเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอใช้ถานที่ของโรงเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน