หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์ ว.21

ว18 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ข้อกำหนดทางวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู

หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วย v14-2563

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ว62562

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)