การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านร่องจิก และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านร่องจิก

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่องจิกร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนบ้านร่องจิก ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2565