การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

การอบรมโครงการคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องจิก 

โรงเรียนบ้านร่องจิก จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โรงเรียนบ้านร่องจิก ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านร่องจิก และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565