ITA 2023

ITA 2023

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร  

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์    

O8 :  Q&A

O9 : Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

018 :E-Sevice

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

O21 : แผนการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 : รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 : หแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 : ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤตอ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 : ารเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : ารสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 : รายงานตามนโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : ารประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 : ารดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 : ระมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

O40 : ารขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 : ารประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน